×

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ‘คันทรี่ กรุ๊ป’ ร่วมประชุม 12 มีนาคมนี้ กรณีขอยืดคืนหนี้หุ้นกู้อีก 1 รุ่นไปอีก 1 ปี

07.03.2024
  • LOADING...
Country Group Bonds

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CGD213A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

 

ตามที่บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CGD213A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

 

  1. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 
  2. แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20% ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

 

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ CGD213A

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising