×

รัฐผลักดันสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกชีวมวล นำร่อง 5 จังหวัดภาคใต้ มุ่งเสริมมั่นคงพลังงาน อาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
11.07.2022
  • LOADING...
โรงไฟฟ้าทางเลือกชีวมวล

วันนี้ (11 กรกฎาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 1/65 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

 

โดยที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผลักดันกระจายอำนาจ การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นำร่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยโครงการบริหารจัดการไฟฟ้าครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและชีวภาพ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มุ่งเน้นความมั่นคงพลังงานยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลไกโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกขนาดเล็ก/เล็กมาก เป็นเครื่องมือการพัฒนา แก้ปัญหาเชิงระบบและครบวงจร

 

ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการ ‘โรงไฟฟ้าประชารัฐ’ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และเชื่อมโยงเกษตรกรรมฐานรากผ่านพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งระบบ โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงพลังงานร่วมขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิด และมอบหมาย กอ.รมน. ภาค 4 (ส่วนหน้า) กระทรวงพลังงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 

พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้าคงเหลือให้กับแผนขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบให้กระทรวงพลังงานพิจารณาโควตาที่เหมาะสม และจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวม 265 ล้านบาท เพื่อนำไปเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน รองรับโครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดในปี 2566-2567

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตรย้ำว่า โครงการริเริ่มนำร่องดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมจังหวัดสงขลาและสตูล) จึงต้องร่วมกันเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์เป็นวงกว้าง ร่วมกับการส่งเสริมงานปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ที่นำไปสู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมแปรรูปตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องพยายามให้เป็น ‘ศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลระดับโลก’ ให้ได้ และที่สำคัญการจัดให้มีกองทุนโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน จะส่งเสริมการประกอบพิธีทางศาสนา และการศึกษาที่เชื่อมโยงอาชีพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น พร้อมกำชับให้กระทรวงพลังงาน และ ศอ.บต. พิจารณาสนับสนุนการใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า เพื่อแรงจูงใจดึงภาคเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงด้วยความจริงใจและเข้าใจร่วมกัน 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising