×

ชมคลิป: มองทางออกปมนิคมจะนะ ในมุมผู้คัดค้านและสนับสนุน

โดย THE STANDARD TEAM
16.12.2021
  • LOADING...

โครงการ ‘เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือที่เรียกกันว่า ‘นิคมจะนะ’ กลายเป็นประเด็นอีกครั้งในหน้าสื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

 

แม้การปักหลักชุมนุมของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นจะสิ้นสุดลงหลังมีมติ ครม. แต่แนวคิดที่แตกต่างระหว่างกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มที่สนับสนุนยังคงมีอยู่ และยังต้องหาประตูทางออกร่วมกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising