×

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต แยกจากประมวลแพ่ง ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา ย้ำเพื่อให้เป็นสากล-สอดคล้องกับโลก

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (7 มิถุนายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าวันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ และถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล การหมั้นหรือสมรสในเพศเดียวกันกระทบต่อกฎหมายเดิมหลายฉบับ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคต่อกัน เพราะความเป็นครอบครัวส่งผลผูกพันในหลายเรื่อง เช่น มรดกทรัพย์สิน ความเป็นทายาท รวมไปถึงบุตรบุญธรรมและการอุ้มบุญ ตลอดจนมิติของสังคม

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาเรื่องนี้ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้แทนศาสนาจากทุกศาสนา เพื่อปิดทุกจุดอ่อนให้เป็นกฎหมายที่สร้างสรรค์สังคม และเป็นสากลอย่างแท้จริง จึงเกิดร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาต่อไป

 

ด้านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่แยกออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีความชัดเจนในข้อกฎหมาย เช่น การกำหนดสถานะของคู่สมรส ที่จะแตกต่างจากชาย-หญิง โดยกำหนดให้ใช้ว่า ‘คู่ชีวิต’, กำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป และรับการยินยอมจากบิดา-มารดา, กำหนดให้มีสิทธิคล้ายคู่สมรสชาย-หญิง ทั้งสวัสดิการข้าราชการ การแบ่งสินสมรส การจดทะเบียนหย่า หรือแม้แต่การทำธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับคู่สมรสชาย-หญิงทั่วไป แต่อาจมีเงื่อนไขบางประการที่แตกต่างกัน 

 

วิษณุยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5695

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising