×

ก.ล.ต. จ่อปรับเกณฑ์เสนอขายหุ้น PP ทั้งกระบวนการ หวังลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร และสอดรับสภาวการณ์ปัจจุบัน

09.02.2022
  • LOADING...
หุ้น PP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเปิดเฮียริ่ง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยเสนอให้ยกเลิกขั้นตอนขออนุญาต ก.ล.ต. เปิดทางให้ บจ. นำหุ้นที่เหลือจาก Preferential Public Offering (PPO) มาขาย PP ได้ พร้อมปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น

 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ และเอกสารที่ต้องยื่นต่อสำนักงาน สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

 

ปัจจุบันเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือนัดประชุมให้ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ถือหุ้นเดิม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเสนอขายหุ้น PP ที่ไม่เหมาะสมได้

 

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอ โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่

 

  1. ยกเลิกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. โดยยังต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในกรณีที่มีนัยสำคัญแทน

 

  1. ปรับปรุงให้รองรับกรณีการนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแบบ PPO มาเสนอขาย PP ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

 

  1. ปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างในหลายกรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ 

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565

 

อนึ่ง การเสนอขายแบบ PPO คือ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไป โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising