Menu
242470

VRANDA เข้าตลาดหุ้นแล้ว ระดมทุน 750 ล้านบาท ดันโครงการหัวหิน ชำระเงินกู้ธนาคาร

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2019
  • LOADING...
VRANDA

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ‘VRANDA’ ในวันนี้ (3 พ.ค.) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 3,196.82 ล้านบาท

 

VRANDA ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจร้านอาหาร มีโครงการโรงแรมทั้งหมด 6 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน, โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่, โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก, โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา และโรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท ส่วนอีกหนึ่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคือ โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขายจำนวน 3 แห่ง โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ 2 แห่ง มูลค่ารวม 2,175.73 ล้านบาท คือโครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา รวมถึงโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มูลค่า 2,461.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Skoop Beach Café และ KOF รวม 4 แห่ง

 

VRANDA มีทุนชำระแล้ว 1,598.41 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 244.68 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 23.60 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 48 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 1.53 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 1.41 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 0.46 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 750 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,196.82 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการโรงแรมในทำเลที่มีศักยภาพ และขยายไปสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณติดกับโรงแรมของบริษัท ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งที่มีในการต่อยอดธุรกิจ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท ได้แก่ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน, โครงการโรงแรมเวอโซ หัวหิน และโครงการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ VRANDA มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ถือหุ้น 63.19% กลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย ถือหุ้น 6.77% และกลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ ถือหุ้น 4.16% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

 

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.verandaresort.com และ www.set.or.th

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR