×

ยูเนสโกโหวตไทยเป็นคณะกรรมการบริหาร ปี 2019-2023

22.11.2019
  • LOADING...
unesco

เมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน) บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เลือกประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) วาระปี ค.ศ. 2019-2023 ในนามกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับอัฟกานิสถาน, คีร์กีซสถาน, เมียนมา, ปากีสถาน และเกาหลีใต้ โดยประเทศไทยได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง 156 เสียง เป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมี 6 ที่นั่ง

 

คณะกรรมการบริหารนี้ถือเป็น 1 ใน 3 กลไกการบริหารหลักของยูเนสโก ประกอบด้วยผู้แทนจาก 58 ประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ได้รับเลือกตั้ง โดยที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่หลักคือ การพิจารณาโครงการ การดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณของยูเนสโก รวมทั้งกลั่นกรองประเด็นเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญ และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตัดสินใจของที่ประชุมสมัยสามัญ

 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เสริมว่า “การที่ไทยได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เป็นโอกาสให้ไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เสนอแนะนโยบาย และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยูเนสโก คือการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น” 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories