×

ก.ล.ต. และสมาคม บจ. ร่วมวางแนวทางยกระดับกำกับดูแลการระดมทุน สกัดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ บจ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุน

06.01.2024
  • LOADING...

สำนักงาน ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาการยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตออก และเสนอขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งแนวนโยบายอื่นๆ ที่ช่วยลดภาระและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนได้ พร้อมทั้งพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่น

 

พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างมากในการทำงานร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) มีส่วนสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนในการประสานงานและติดตามการแก้ไข ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด 

 

โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ได้ประชุมร่วมกับ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน การป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไปพร้อมกับการเติบโตได้อย่างยั่งยืนและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ยกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุกเพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนาตามหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising