×

ก.ล.ต. เตรียมขยายเวลาลดค่า Fee ยื่นไฟลิ่ง-แบบฯ ประจำปี ให้บริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

20.10.2023
  • LOADING...
ลดค่า Fee ยื่นไฟลิ่ง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขยายเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกไปอีก 3 ปี และขยายขอบเขตการลดหย่อนให้รวมถึงค่าที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น่าเชื่อถือ

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนที่จ้างผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ในระยะแรก โดยออกประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สม. 18/2564 เรื่อง มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในปี 2566 นั้น

 

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอขยายระยะเวลาและขอบเขตมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการจ้างผู้ทวนสอบในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ ออกไปอีก 3 ปี (ปี 2567-2569) โดยขอบเขตการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ด้วย

 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทนำมาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบ และ/หรือที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=948 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง E-Mail: [email protected] จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising