×

มาตามนัด! บอร์ดเอสซีจีอนุมัติ ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ ขายหุ้น IPO จำนวน 3,854 ล้านหุ้น ดันเข้ากระดาน SET

26.01.2022
  • LOADING...
เอสซีจี เคมิคอลส์

บอร์ดเอสซีจี ไฟเขียวส่งเอสซีจี เคมิคอลส์ เข้าตลาดหุ้น เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 3,854.68 ล้านหุ้น พาร์ 10 บาทต่อหุ้น เพื่อนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปรับโครงสร้างทางการเงิน จ่อจัดสรรให้กลุ่ม Pre-Emptive Right ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO เตรียมกำหนด Record Date เร็วๆ นี้ 

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ เอสซีจี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) สรุปได้ดังนี้

 

  1. อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (IPO)) ของ SCGC และการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

 

โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO 

 

SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ 

 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม 

 

เนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น (Dilution) ของบริษัทใน SCGC การดำเนินการข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทใน SCGC ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป พบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีขนาดรายการเท่ากับ 14.8% ซึ่งน้อยกว่า 15% จึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที 

 

  1. อนุมัติการแปรสภาพ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

2.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SCGC และจำนวนหุ้นสามัญของ SCGC เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ​ดังนี้ 

  • มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) เดิม 100 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น 
  • จำนวนหุ้นเดิมมีจำนวน 1,144.53 ล้านหุ้น หลังแตกพาร์ มีจำนวน 11,445.31 ล้านหุ้น 
  • ทุนจดทะเบียนเดิม เท่ากับ 114,453.15 ล้านบาท หลังแตกพาร์ เท่ากับ 114,453.15 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ การแตกพาร์นี้จะไม่ทำให้จำนวนทุนจดทะเบียนของ SCGC เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 

 

2.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SCGC จำนวน 38,546.85 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 114,453.15 ล้านบาท เป็นจำนวน 153,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,854.68 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 

  1. การจัดสรรหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-Emptive Right) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารอยู่ในประเทศไทย เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของ SCGC และตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ SCGC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCGC และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) (หากมี) ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร

 

ทั้งนี้ SCGC คาดว่าจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-Emptive Right) ในจำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของ SCGC ซึ่งสามารถดำเนินการโดยคณะกรรมการของ SCGC และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ SCGC และตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย

 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ SCGC สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น

 

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ SCGC และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้น IPO ข้างต้น ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในภายหลัง

 

อนึ่ง การจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อ SCGC ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้น IPO มีผลใช้บังคับแล้ว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising