×

ประยุทธ์ เชื่อ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ พาไทยฝ่าวิกฤต ยืนยันสังคมอยู่ได้เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2020
  • LOADING...
ประยุทธ์ เชื่อ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ พาไทยฝ่าวิกฤต ยืนยันสังคมอยู่ได้เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

วันนี้ (11 พฤศจิกายน) ที่แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เพลินจิต) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ‘ภาคธุรกิจไทย ในวิถียั่งยืน’ ยืนยันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนา เพื่อประชาชนได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และเป็นหลักสำคัญของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้รับเอาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน โดยมีการปรับแนวทาง กลยุทธ์ และนโยบายให้สอดคล้อง นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาอยู่ในกระบวนการของธุรกิจ (CSR in Process) อาทิ การช่วยเหลือวิสาหกิจชมชุน การดูแลกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการยกระดับชีวิตคนในชุมชนโดยรอบ ดังนั้น จึงเป็นบทบาทภาระทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ที่ต้องสนองตอบและให้ความสำคัญต่อการสร้างความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาชำระหนี้ ปลดล็อกกฎหมายหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อขยายโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน Soft Loan มากขึ้น โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย Start-up และ SMEs ให้มีการจดทะเบียนของธุรกิจ SMEs ในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ด้วย

 

พล.อ. ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาตรการเยียวยาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ รวมถึงพยุงธุรกิจไม่ให้เกิดการเลิกจ้างงาน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสและทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่ ขยายท่าเรือ ยกระดับโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้นักลงทุนต่างชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ปรับรูปแบบแผนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรักษาไทยให้สามารถเป็นฐานการผลิตของศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนได้ ทั้งนี้ การบริหารราชการคำนึงถึงสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น งบประมาณที่จะต้องใช้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งการดูแลปัญหาอื่นที่นอกเหนือจากเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง การกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งแปลงใหญ่และแปลงเล็ก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงตลาดออนไลน์ ปรับปรุงกฎหมายการค้าออนไลน์เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งการขยายช่องทางรายได้ประเทศจากการส่งออก ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งการเจรจาร่วมกับประเทศทวิภาคีเพื่อซื้อขาย การเข้าร่วมหารือในการประชุมกลุ่ม G20 หรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ด้วย

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงหนทางที่จะให้ไทยรอดพ้นจากความท้าทายครั้งนี้ว่า รัฐบาลเน้นดึงศักยภาพของประเทศออกมาใช้ ด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทุกคน ให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนการฟื้นฟูประเทศ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ ท่ามกลางวิกฤตนี้เราจะต้องรอด และวันหน้าเราต้องเข้มแข็งกว่าเดิม ล้มแล้วต้องลุกไว ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ในสังคม เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎกติกาอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการปรับแก้การบริหารราชจากเดิม 4 ภาคเป็น 6 ภาค เพิ่มภาคเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และภาคชายแดนใต้ เพื่อจัดสรรงบประมาณในแต่ละจังหวัด ก็มีงบบูรณาการ เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนไทยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้นั่นคือ การน้อมนำ ‘หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า SDGs (Sustainable Development Goals) ตามที่สหประชาชาติกำหนด  

 

พร้อมย้ำหลักการสำคัญของรัฐบาล คือการทำงานโดยคิดถึงทุกๆ คน ภายใต้แนวคิด ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ซึ่ง ‘ใคร’ ในที่นี้ยังหมายถึงคนทุกคน รวมทั้งคนรุ่นหลังของเราด้วย ให้ความสำคัญกับ ‘การพัฒนาคน’ และ ‘ความมั่นคงของมนุษย์’ เพื่อให้ทุกคนในชาติมีภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โลกสมัยใหม่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่การกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เมื่อทุกคนมีความต้านทาน จึงจะเกิดความยั่งยืน เพราะถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและฐานรากอย่างแท้จริง 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising