×

ส.ส. ยะลา พปชร. ขอรัฐบาลทบทวนงบเยียวยาครู ที่กระทบจากเหตุการณ์ชายแดนใต้

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายถึงงบประมาณในปี 2564 โดยกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ตามแผนงานที่วางเอาไว้แล้ว ยังต้องนำมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรดูแลพี่น้องประชาชน และงบประมาณเพื่อพัฒนาบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องมีการปรับลดงบประมาณของทุกหน่วยงาน แต่ขอให้รัฐบาลทบทวนในการตั้งงบประมาณบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีการบริหารจัดการเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ แล้ว ยังมีมิติของความมั่นคงที่จะต้องจัดการบริหารควบคู่กันไป ซึ่งหลายเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้องขอให้มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ก็ยังไม่ปรากฏในงบประมาณปี 2564 

 

โดยได้ยกตัวอย่าง คืองบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักปลัด โดยแม้จะจัดสรรงบประมาณที่จัดให้สำนักปลัดจำนวนประมาณ 148,000 ล้านบาท  แต่ได้มีการตัดงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครู บุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ขอไว้เพียง 384 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและคนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ถึง 200 ครอบครัว ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ 

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ได้เห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ โดยให้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 ในการจัดสรรเงินให้หักกลบกับเงินที่ได้รับแล้วในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อคนที่เสียชีวิตหรือพิการตามเงื่อนไข แต่ภายหลังที่มีมติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การได้รับเงินเยียวยา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในปี 2562 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรเงินดังกล่าว ดังนั้น จึงอยากเสนอให้รัฐบาลทบทวนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย

 

อาดิลันยังอภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ แต่มีงบประมาณในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 23 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรเพียง 8 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากใ้ห้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีส่วนในการขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแม้ตามโครงสร้างการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานราชการจะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีการเปิดสอนหลักสูตรสามัญควบคู่ไปกับการสอนศาสนา เพื่อให้คนไทยที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพูดภาษาไทยได้ โดยผ่านการสอนหลักสูตรสามัญ แต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับบุคลากรในส่วนนี้ และมีการเรียกร้องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ  

 

อาดิลันระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะเกิดสันติภาพได้นั้นก็ต่อเมื่อความยุติธรรมปรากฏ ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกับราชการได้ หากว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม จึงฝากประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาทบทวนจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความเหมาะสม

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories