×

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2023
  • LOADING...
สลากกินแบ่งรัฐบาล

วานนี้ (1 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2566

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ซึ่งกำหนดวิธีจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัล หรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 

อาศัยอำนาจตามความใน 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอน การจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2566

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ดังนี้ 

  • 1. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2560
  • 2. ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อ 4 การติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้

 

ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย

 

ข้อ 6 ให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  • 1. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบ ต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด
  • 2. การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัลผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล มีสถานะรับเงินรางวัล กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัล

 

ข้อ 7 กรณีสลากชำรุดที่นำมาขอรับเงินรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดวันรับเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับจากวันยื่นขอรับเงินรางวัลเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของสลากนั้นก่อน

 

ข้อ 8 กรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกำหนดเวลาการรับเงินรางวัล นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัล สำนักจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทำการ

 

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising