×

25 มีนาคม 2434 – วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2023
  • LOADING...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2434 (ร.ศ. 110) เพื่อรวบรวมศาลตุลาการที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หลายหน่วยงานเข้ามารวมไว้ในกระทรวงยุติธรรมเพียงกระทรวงเดียว หลังจากที่การจัดการศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีความซับซ้อนและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จนทำให้ไทยประสบวิกฤตทางการศาล โดยเฉพาะการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาในการปกครองประเทศเป็นอันมาก เพราะกงสุลต่างประเทศถือโอกาสตีความสนธิสัญญาและไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายและการศาลไทย จึงทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยใหม่อย่างเร่งด่วน 

 

เดิมทีกระทรวงยุติธรรมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อในวันที่ 12 มีนาคม 2495 โดยมีกรมพระสวัสดิวัตนวิสิษฐ์เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมคนแรก

 

ภาพ: กระทรวงยุติธรรม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising