×

6 พฤศจิกายน 2521 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จออกผนวช

โดย THE STANDARD TEAM
06.11.2019
  • LOADING...
ในหลวงออกผนวช

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงเสด็จออกผนวช เพื่อทรงศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

 

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีทรงผนวชขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ และทรงได้รับการถวายพระสมณนามว่า ‘วชิราลงฺกรโณ’ ประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2521

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories