×

4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2023
  • LOADING...
วันสิ่งแวดล้อมไทย

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมีใจความเกี่ยวกับ ‘สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก’ ที่มีความรุนแรงขึ้น โดยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากแต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย 

 

คณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น จึงได้มีมติประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ อีกด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising