×

‘ออฟฟิศซินโดรม’ โรคที่ชาวออฟฟิศต้องเจอ และองค์กรไม่ควรมองข้าม

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2022
  • LOADING...
ออฟฟิศซินโดรม

หากจะถามว่าหนึ่งในโรคที่อยู่คู่กับชาวออฟฟิศ และเป็นโรคยอดฮิตที่ใครๆ ก็เป็น แน่นอนว่า ‘ออฟฟิศซินโดรม’ ต้องติดโผชนิดที่ลืมไปไม่ได้เลย

 

เมื่อชาวออฟฟิศต้องเผชิญกับออฟฟิศซินโดรมที่โผล่มาทักทาย สิ่งที่ต้องเผชิญคือ รู้สึกไม่สะดวกสบาย ยากต่อการเคลื่อนไหว ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากถึง 1.1 แสนล้านบาทต่อปี และประสิทธิภาพของการทำงานอีกด้วย

 

ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่โรคที่อยู่ๆ ก็เกิดโดยไม่มีสาเหตุ การจะเป็นโรคนี้ได้นั้นเกิดจากการที่ทำงานหนักและนั่งกับที่เป็นเวลานานๆ แน่นอนโรคนี้เกิดจากการทำงาน ซึ่งหากจะแก้ปัญหาย่อมต้องเริ่มที่ต้นเหตุคือ ‘การทำงาน’

 

แต่ในความเป็นจริง องค์กรต่างๆ ยังคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เท่าที่ควร โดยขาดความเข้าใจถึงสาเหตุ การวางกลยุทธ์ แนวทางการป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมภายในองค์กร 

 

เหล่านี้จึงเป็นความท้าทายที่จะศึกษาถึงแนวโน้มและสาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสร้างให้องค์กรเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึง และนำเอาประเด็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยสะสมจากการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งหมดได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยในเรื่อง ‘ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานออฟฟิศทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเป็นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม’ (ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่น่าสนใจทั้งสิ้น

 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีแนวโน้มที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีอาการอยู่ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

 

เมื่อเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม พนักงานส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงและหันมาให้ความสำคัญ จัดแนวทางการดูแลให้กับพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย 

 

รวมไปถึงจัดวางแผนนโยบายองค์กร เพื่อป้องกันการเกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมในผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว

 

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการเกิดโรคคออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ โดยการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับการทำงาน เข้ามาใช้ภายในองค์กรกับกลุ่มผู้ที่มีชั่วโมงการปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์สูง

 

โดยการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของพนักงาน จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งจากผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับการทำงานเบื้องต้นในองค์กร กลับพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรม

 

เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความใส่ใจ เพราะผลลัพธ์ที่ตามมาไม่เพียงทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น แต่ยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ภาพรวมขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วย

 

ออฟฟิศซินโดรม

 

#OKMD #KnowledgePortal #ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานออฟฟิศทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและเป็นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising