×

หุ้น NTSC เข้าเทรดกระดาน mai วันแรกพุ่งแรง 44.71% จากราคา IPO

09.02.2023
  • LOADING...
NTSC

หุ้น บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี หรือ หุ้น NTSC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 38 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท หรือ 44.71% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 26.25 บาท โดยในช่วง 30 นาทีแรกของการซื้อขาย ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 40.75 บาท บวก 55.24% จากราคา IPO

 

NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหาร และเครื่องปรุงต่างๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหาร มีโรงงานผลิตและอาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวม 9,201 ตารางเมตร 

 

โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลกกว่า 100 ราย มีสัดส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์มากกว่า 90% ของยอดซื้อทั้งหมด เพื่อจัดจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส อาหารเสริม เครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารสัตว์ ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือน ปี 2565 สัดส่วนรายได้มาจากการขายวัตถุเจือปนในอาหารคน และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ ในสัดส่วน 90:10

 

NTSC เข้าซื้อขายใน mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยมูลค่าระดมทุน 656.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท

 

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี มีทุนชำระหลังเสนอขาย 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.75 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3.75 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 2.5 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 29.8 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท 

 

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

 

พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

 

NTSC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวเอกปัญญาสกุล ถือหุ้น 75%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising