×

สธ. ร่วม 3 หน่วยงาน พัฒนา ‘ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล’ ผ่านหมอพร้อม เพิ่มความสะดวกสมัครงาน-ลาป่วย-เบิกประกัน

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2022
  • LOADING...
สธ. ร่วม 3 หน่วยงาน พัฒนา ‘ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล’ ผ่านหมอพร้อม เพิ่มความสะดวกสมัครงาน-ลาป่วย-เบิกประกัน

วานนี้ (24 มีนาคม) ภายหลังงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอพร้อม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนา ‘หมอพร้อม’ ให้เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนใช้งานแพลตฟอร์มหมอพร้อมกว่า 28 ล้านคน ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน โดยบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด การตรวจหาเชื้อโควิด การให้บริการเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU DCC) เป็นต้น 

 

โดยจะพัฒนาระบบเพื่อให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพเต็มรูปแบบในอนาคต เริ่มจากการพัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานและบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัย รัดกุม และมีมาตรฐานสูงสุด รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในการดำเนินการหรือประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลประกอบการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพต่างๆ เป็นต้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลเป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากร ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเข้ารับบริการหรือการประกอบธุรกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด โดยไม่จำกัดจำนวนลายมือชื่อผู้ลงนาม และได้พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านระบบของโรงพยาบาลโดยตรง 

 

อีกทั้งยังพัฒนา ‘หมอพร้อม Station’ เป็นทางเลือกให้กับโรงพยาบาล รองรับการใช้งานสำหรับคลินิกต่างๆ ด้วย ปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ นอกจากนี้ยังได้จัดหา License เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ 

 

โดยประชาชนสามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วม และใช้งานผ่านหมอพร้อมได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน รวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วย หน่วยงานที่ใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ดังนั้นขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐ เอกชน และคลินิกต่างๆ เข้าร่วมใช้งานระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดของระบบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หมอพร้อม https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ 

 

ขณะที่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ร่วมให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลและกระบวนการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการนำใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนี้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่ใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่อได้ ทำให้ระบบมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลและความเสียหายทางอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

ส่วน วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ของผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ใช้ในการสมัครงาน ยื่นหลักฐานประกอบการลาป่วย ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นการเพิ่มช่องทางใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อมจะช่วยให้การดำเนินการต่างๆ ที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี กระทรวงแรงงานจะช่วยผลักดันให้นำใบรับรองแพทย์ดิจิทัลมาใช้และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising