×

ม.เกษตรฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2022
  • LOADING...
โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความว่า

 

เนื่องด้วยมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพระราชทานต่อการปฏิบัติ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสํานึกในพระอัจฉริยภาพ

 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแด่ เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ซะอูดแห่งซาอุดีอาระเบีย และนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย ในวานนี้ (19 พฤศจิกายน)

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และ รศ.ดร.บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

ภาพ: Saudi Press Agency

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising