Menu
250623

ใครเป็นใคร? จุรินทร์จัดทัพอเวนเจอร์สประชาธิปัตย์เสร็จแล้ว เดินหน้าขับเคลื่อนพรรคด้วย 2 กลไกหลัก

โดย THE STANDARD TEAM
20.05.2019
 • LOADING...

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นัดแรกในวันนี้ (20 พ.ค.) ซึ่งเป็นการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่จะเป็นทางการก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยการหารือในวันนี้เป็นเรื่องการแบ่งงานเพื่อจัดทัพ ‘อเวนเจอร์ส ประชาธิปัตย์’ ให้พร้อมขับเคลื่อนให้พรรคเดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลัก ประกอบด้วย

 

กลไกด้านการบริหารจัดการ 10 กลไก

 1. กรรมการบริหารพรรค 39 ท่าน
 2. กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค
 3. ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
 4. คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
 5. คณะกรรมการการต่างประเทศ
 6. กรรมการกระจายอำนาจของพรรค
 7. กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก
 8. กรรมการกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค
 9. คณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือประสานงานสตรีของพรรค
 10. คณะกรรมการเยาวชนประชาธิปัตย์

 

กลไกด้านการบริหารจัดการด้านการเมือง 6 กลไก

 1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีหัวหน้าพรรคทำหน้าที่เป็นประธาน รองหัวหน้าพรรคทุกท่านเป็นกรรมการ และประธานกรรมการทุกชุดมาร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ และแยกเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เรียกว่ากรรมการยุทธศาสตร์ภาค เพื่อขับเคลื่อนงานทางการเมืองทั้ง 5 ภาค เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมียุทธศาสตร์
 2. กรรมการด้านเทคโนโลยีของพรรค (คณะกรรมการ Smart Democrat) ทำหน้าที่พาพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าไปสู่ความทันสมัยด้วยระบบ Big Data, AI เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทั้งทางการเมืองและการบริหาร
 3. กรรมการนโยบายพรรค
 4. ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
 5. ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
 6. ที่ประชุมกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปของพรรค)

 

ทั้งนี้หัวหน้าพรรคฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กับรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจดังนี้

 • นิพนธ์ บุญญามณี ดูแลภารกิจด้านกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค
 • ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลภารกิจ Smart Democrat
 • ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดูแลภารกิจด้านประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกทั้งหมด
 • อลงกรณ์ พลบุตร ดูแลภารกิจขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ
 • ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ดูแลภารกิจด้านงานวิจัย พัฒนา และวิชาการ
 • ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ดูแลภารกิจด้านงานกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์
 • อัศวิน วิภูศิริ ดูแลภารกิจด้านกิจกรรมระดมทุนของพรรค
 • ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดูแลภารกิจด้านงานเศรษฐกิจยุคใหม่
 • ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มอบหมายงานให้กับรองเลขาธิการพรรค 6 ท่านดังนี้
 • ธนา ชีรวินิจ ดูแลด้านงานบริหารจัดการในสำนักงานเลขาธิการพรรค และประสานงานกรุงเทพมหานคร
 • ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และพันโท สินธพ แก้วพิจิตร ร่วมกันดูแลการประสานงานพื้นที่ภาคกลาง
 • อันวาร์ สาและ ดูแลการประสานงานกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจการมุสลิม
 • ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ดูแลการประสานงานองค์กรภายนอก และกิจการพิเศษ
 • จิตภัสร์ กฤดากร และดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลงาน Smart Democrat และกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์

 

นอกจากนี้ยังมี ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมี บัญญัติ บรรทัดฐาน อภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นที่ปรึกษา เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขานุการ

 

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย จุติ ไกรฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กษิต ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ และกำลังอยู่ระหว่างการทาบทามเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

 

กรรมการการต่างประเทศ ประกอบด้วย เกียรติ สิทธีอมร เป็นประธาน ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นเลขานุการ และมี วรเดช วีระเวคิน ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ และอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการการต่างประเทศด้วย

 

กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก ประกอบด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน วีระชัย วีระเมธีกุล รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท และสามารถ มะลูลีม เป็นรองประธาน

 

กรรมการกระจายอำนาจ ประกอบด้วย อภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน ชุมพล กาญจนะ เป็นที่ปรึกษา สุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นกรรมการ

 

กรรมการกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นประธาน จิตภัสร์ กฤดากร, พริษฐ์ วัชรสินธุ, นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์, แทนคุณ จิตต์อิสระ, สุชาดา แทนทรัพย์, พายุ เนื่องจำนงค์, ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน เป็นกรรมการ

 

กรรมการนโยบายของพรรค ประกอบด้วย พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธาน อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นเลขานุการ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย

 

กรรมการ Smart Democrat ประกอบด้วย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธาน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา, จิตภัสร์ กฤดากร, ปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นกรรมการ

 

ทีมงานโฆษกพรรค ประกอบด้วย ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค รองโฆษกฯ ประกอบด้วย จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์, นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์, ศิริภา อินทวิเชียร, ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

 

ฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย ถวิล ไพรสณฑ์ เป็นประธาน วิลาศ จันทร์พิทักษ์ เป็นรองประธาน ราเมศ รัตนะเชวง, ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์, ชาญชัย อิสระเสนารักษ์, ดร.สกล อยู่วิทยา เป็นกรรมการ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR