×

ระเบียบ ศธ. แก้ใหม่ ให้นักเรียนอิสลามเลือกแต่งกายตามหลักศาสนาได้ เว้นตั้งในพื้นที่วัด ให้เป็นไปตามข้อตกลง

โดย THE STANDARD TEAM
14.06.2018
  • LOADING...

หลังจากที่ก่อนหน้านี้วงการศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ห้ามนักเรียนหญิงสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมโดยอ้างว่าการแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดใจความสำคัญ ระบุให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 

โดยให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได้ตามความสมัครใจ ยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา การแต่งเครื่องแบบนักเรียน ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา”

 

ต้องติดตามต่อไปว่าในอนาคตปัญหานี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างไร ใม่ให้กลายเป็นความขัดแย้งของสังคมขึ้นมาอีก เพราะมีบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจขัดต่อหลักเสรีภาพทางศาสนาตามรัฐธรรมนูญ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising