×

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติ กทม. ให้จ่ายโบนัสข้าราชการ พบกลุ่มลูกจ้างได้สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2022
 • LOADING...
โบนัสข้าราชการ

วันนี้ (29 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ลงนามโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้จัดกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็น 4 กลุ่ม โดยกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 5 ประเภท

 

 • ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
 • ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
 • ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
 • ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

 

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 ประเภท

 

 • ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 

 • ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
 • ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย

 

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่ง (1.5 เท่า) ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 

กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท

 

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า (1-2 เท่า) ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

 

ทั้งนี้ การกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลของแต่ละกลุ่มให้คำนึงถึงมาตรฐานและความเป็นธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครด้วย 

 

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลให้ถือความเห็นของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ 

 

ขณะที่หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีกลไกให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขั้นต่ำของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising