×

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้น 40 บาท รถติดคิดเพิ่มนาทีละ 2 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2021
 • LOADING...
อัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์

วานนี้ (12 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มีใจความสรุปว่า โดยที่กระทรวงคมนาคมกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง

 

ดังนั้นเพื่อให้มีอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ ‘รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์’ หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อ 2 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กำหนด ดังนี้

 

1. รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40-45 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 6-10 บาท

2. รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 45-50 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 7-12 บาท

3. รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

  • ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 100-150 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12-16 บาท

 

กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินว่าสภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม (1) (2) และ (3) ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท

 

ข้อ 3 ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 2 ดังนี้

 

 1. กรณีการจ้างผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 20 บาท
 2. ค่าบริการเพิ่มกรณีที่ปริมาณรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมดุลกับความต้องการใช้บริการ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200 บาท

 

ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เรียกเก็บตามจำนวนเงินซึ่งคำนวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสาร เพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

 

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising