×

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. ให้โรคโควิด-19 ใช้สิทธิบัตรทองรักษาได้ เริ่มวันนี้

03.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) เนื้อหาสำคัญระบุให้โรคโควิด-19 อยู่ในประเภทหรือขอบข่ายการบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) จะกล่าวถึงการเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่างๆ สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย

 

  1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ 

1.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ รวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง 

1.2 ค่า PPE สำหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 540 บาทต่อครั้ง

 

  1. ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร 

2.1 ค่าห้องควบคุมหรือห้องดูแลการรักษารวมค่าอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน 

2.2 ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน

 

  1. ค่า PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด

3.1 สำหรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ถึงอาการปานกลาง จ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน

3.2 สำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง จ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

 

  1. ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริง ไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย หรือจ่ายชดเชยเป็นยา ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นที่หน่วยบริการต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่าอัตราที่กำหนด ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อ สปสช. เป็นรายกรณี

 

  1. ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ 

5.1 ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสำนักงาน

5.2 ค่า PPE รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการส่งต่อผู้ป่วย

 

  1. ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน จ่ายตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1 โดยอนุโลม
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising