×

กกต. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด หลังคว้า 89.19 คะแนน ในกลุ่มองค์กรอิสระ

โดย THE STANDARD TEAM
03.11.2023
  • LOADING...
แสวง บุญมี รับรางวัล

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) ที่ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) พัฒนาการสูงสุด

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดในประเภทกลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานรัฐสภา จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยผลคะแนน 89.19 คะแนน

 

เป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

 

สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดตัวชี้วัดในประเด็นต่างๆ จำนวน 10 ตัวชี้วัด เก็บข้อมูลจาก 3 แบบวัด คือ 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising