×
Menu
70468

สอบใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภารับรองเท่านั้น เริ่ม 1 มีนาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
15.02.2018
  • LOADING...

กรมการขนส่งทางบก เตรียมยกเครื่องการสอบใบขับขี่ โดยตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป การยื่นขอรับใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภารับรองเท่านั้น ซึ่งผู้ขอใบรับรองแพทย์ต้องรับรองประวัติตนเอง การผ่าตัด โรคประจำตัวสำคัญ และลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์ยืนยันความถูกต้องเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายขนส่งทางบกต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นคำขอ เพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

 

โดยใบรับรองแพทย์ดังกล่าวต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภารับรอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรองแพทย์รับรองตนเอง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุ และการเข้ารับการผ่าตัดที่สำคัญ โดยผู้ขอต้องลงรายมือชื่อในใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน การติดยาเสพติดให้โทษ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และอาการของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในะระยะอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โดยแพทย์จะสรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

สำหรับใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภารับรอง สถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ซึ่งผู้ขอใบรับรองแพทย์ควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคัดกรองผู้ขับรถ และทำให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ สำหรับโรคประจำตัวบางกลุ่ม แม้ตามกฎหมายจะยังไม่กำหนดให้เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ แต่กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้วอาการของโรคกำเริบขณะขับรถจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวมและป้องกันอุบัติเหตุ

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR