×

จับตาที่ประชุมร่วมสภา เสนอยกเลิก ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

โดย THE STANDARD TEAM
29.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (29 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เริ่มเวลา 09.30 น. มี วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา เป็นประธานที่ประชุม เริ่มการประชุมด้วยการพิจารณาการขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมี ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 37

 

จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีวาระการประชุมที่ต้องจับตาคือ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ยกเลิกมาตรา 272) การกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ที่มี ชัยธวัช ตุลาธน และคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 

 

ทั้งนี้ โดยจะมีการอภิปรายของสมาชิกและลงมติในตอนท้าย ซึ่งเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ การเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 272 นั้น ต้องได้เสียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ 376 เสียงขึ้นไป รวมถึงต้องใช้เสียง สว. 1 ใน 3 หรือจำนวน 84 เสียง และใช้เสียงจากฝ่ายค้าน 20%

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising