×

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมย้ำ มีเนื้อหาครอบคลุมหลายส่วน

12.08.2019
  • LOADING...
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

หลังจากที่เว็บไซต์ LINE TODAY และ THE STANDARD ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเรียนว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 รวมทั้งได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จากนั้นร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมายตามลำดับ

 

ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ประกอบด้วย 6 หมวด 40 มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องการจดทะเบียนคู่ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต และมรดก ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ได้พัฒนาขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) 

 

โดยได้มีการปรับแก้ถ้อยคำให้เป็นภาษากฎหมาย ปรับปรุงสิทธิของคู่ชีวิตหลายประการ โดยเชื่อมโยงและเทียบเคียงกับสิทธิของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนคำนึงถึงกรณีการจดทะเบียนคู่ชีวิตในต่างประเทศด้วย โดยการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายปัจจุบันของประเทศไทย ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติ และความเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นสำคัญ

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฯ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) จากทุกภาคส่วน รวมทั้งนำร่างพระราชบัญญัติฯ (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ขึ้นสู่เว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน และนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดรับกับความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

ในโอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทาง แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. …. (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ได้ที่เบอร์ 0 2141 2747 หรือที่อีเมล [email protected]

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories