×

“มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย” คำขวัญวันเด็ก 2567 จาก ‘วันนอร์’ ประธานรัฐสภา

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2023
  • LOADING...
คำขวัญวันเด็ก

วานนี้ (19 ธันวาคม) เว็บไซต์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 จาก วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ว่า “มีวินัย จิตอาสา รักประชาธิปไตย” ขณะที่ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “รับผิดชอบ รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม”

 

ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 

 

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้นเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็กเหมือนนานาประเทศ โดยได้ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติเรื่อยมาจนถึงปี 2506 

 

จากนั้นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่า ควรเลื่อนกำหนดการจัดงานวันเด็ก เนื่องจากเดือนตุลาคมของไทยนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน ประกอบกับวันจันทร์เป็นวันที่ผู้ปกครองต้องไปทำงาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการฉลองและทำกิจกรรมของเด็กๆ 

 

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดงานวันเด็กจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมมาเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา 

 

สำหรับวัตถุประสงค์นั้น รัฐบาลไทยกำหนดไว้คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท, สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม และนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมอบคำขวัญวันเด็กเป็นประจำทุกปี 

 

เช่นในปี 2566 ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ว่า “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” ส่วน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising