×

กรมบัญชีกลาง เปิดเกณฑ์ค่ารักษาโควิดกรณี Home Isolation รวมค่าบริการ-ยา-อุปกรณ์-พาหนะส่งต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
16.07.2021
  • LOADING...
Home Isolation

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้กำหนดแนวทางการให้การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) หรือในสถานที่อื่นๆ (Community Isolation) ระหว่างรอเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1. กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด และอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งแพทย์มีความเห็นให้รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือสถานที่อื่นๆ (Community Isolation) ผู้มีสิทธิสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ ดังนี้

 

  • ค่าบริการของสถานพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกรณีพักรอก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง วันละไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกิน 14 วัน
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,100 บาท ต่อราย
  • ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • ค่าพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ป้องกันบุคคลของเจ้าหน้าที่แล้ว

 

2. กรณีมีอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีนโควิด และแพทย์สันนิษฐานว่าเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน หากเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

 

  • ค่าตรวจ Heparin-PF4 Antibody (lgG) ELISA Assay และค่าตรวจ Heparin Induced Platelet Activation Test (HIPA) ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ค่ายา IVIG (Human Normal Immunoglobulin, Intravenous) ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising