×

ครม. ไฟเขียวลงทุนขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท

01.10.2019
  • LOADING...
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ EEC

 

ทั้งนี้โครงการลงทุนมาจากคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ซึ่งจะลงทุนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลว ทั้งนี้คาดว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าจะสามารถรองรับสินค้าผ่านท่า (สินค้าปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มอีก 14 ล้านตันต่อปี โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

 

มูลค่าการลงทุนโครงการรวม 55,400 ล้านบาท มีแหล่งเงินทุน ได้แก่ ฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมูลค่า 12,900 ล้านบาท จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน งานหลักเป็นการขุดลอกและถมทะเล และฝั่งภาคเอกชนลงทุนท่าเทียบเรือก๊าซ จำนวน 35,000 ล้านบาท ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว จำนวน 4,300 ล้านบาท และคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ จำนวน 3,200 ล้านบาท

 

องค์ประกอบการใช้พื้นที่มี 2 ส่วน คือ

 

1. โครงสร้างพื้นฐาน งานขุดลอกและถมทะเลพื้นที่ 1,000 ไร่ เพื่อก่อสร้างท่าเรือสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติและพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน แบ่งเป็นพื้นที่ถมทะเลหลังท่าเพื่อใช้งาน 550 ไร่ และพื้นที่บ่อเก็บตะกอนดินเลนระหว่างก่อสร้าง 450 ไร่ รวมถึงงานขุดลอกร่องน้ำและแอ่งกลับเรือ งานสาธารณูปโภค และการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ 

 

2. ท่าเรือบนพื้นที่ถมทะเล เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Jetty) เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า 3 ส่วนคือ ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า (พื้นที่ 200 ไร่) ท่าเทียบเรือก๊าซ (พื้นที่ 200 ไร่) และคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ (พื้นที่ 150 ไร่) รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการท่าเรือ

 

การลงทุนในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจคือ จะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำของอาเซียน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนด้านสังคม จะสร้างให้เกิดการจ้างงานสร้างเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising