×

นิด้าโพลเผย คะแนนนิยมชัชชาตินำทิ้งห่างคู่แข่ง ตามด้วยอัศวิน-วิโรจน์ และกลุ่มยังไม่ตัดสินใจ

โดย THE STANDARD TEAM
13.05.2022
 • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65’ รอบที่ 3 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบดังนี้

 

อันดับ 1 ร้อยละ 45.13 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ 

 

อันดับ 2 ร้อยละ 11.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้ 

 

อันดับ 3 ร้อยละ 9.75 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ 

 

อันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่ายังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้ 

 

อันดับ 5 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ 

 

อันดับ 6 ร้อยละ 3.77 ระบุว่าเป็น สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน 

 

อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่าไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 

 

อันดับ 8 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม 

 

อันดับ 9 ร้อยละ 2.29 ระบุว่าเป็น น.ต. ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย 

 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.62 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.89 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ), วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) และ ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ)

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล), สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และ รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น   

 

เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 31 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และยังไม่ตัดสินใจในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 7.38 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.04 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 
 • และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 14 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 12 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 45 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 11.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.94 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.38 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 55 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.51 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.21 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 63 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 10 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และยังไม่ตัดสินใจในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 61 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 12.35 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.96 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising