×

กทม. เริ่มระเบียบให้ รร. ในสังกัดอนุญาตเสรีทรงผม-แต่งกายอิสระ 1 วันต่อสัปดาห์ ห้ามบังคับหรือทำให้อับอาย

โดย THE STANDARD TEAM
28.06.2023
  • LOADING...
เสรีทรงผมนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการเขต 2 ฉบับ ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมและแนวทางการแต่งกายของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใจความระบุว่า

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2566 ประกาศวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น

 

เพื่อเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน จึงให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาด ส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้ 

 

โดยในกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจและตกลง แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การตัดผม ทำให้อาย

 

กรณีเครื่องแบบนักเรียนตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ข้อ 15 กำหนดว่า

 

สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดกีฬา หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใดให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม

 

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองจึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด

 

จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป ก่อนนำไปประกาศใช้ โดยในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ให้เป็นไปตามประสงค์ของนักเรียนผู้นั้นที่จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดอื่นใดที่โรงเรียนกำหนดไว้ให้มีอยู่แล้ว

 

แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลาย ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising