×

กทม. เปิดทางเลือกใหม่ รับชำระค่ารักษาพยาบาล รพ. ในสังกัดเป็นเงินเชื่อ เริ่มมีผล 28 ก.พ. 67

โดย THE STANDARD TEAM
29.02.2024
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2567 

 

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 34 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โดยมีใจความระบุว่า ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป การรักษาพยาบาลในระเบียบนี้หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคด้านสาธารณสุขภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของผู้รับบริการ 

 

หน่วยบริการ หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์หรือสำนักอนามัย

 

ผู้รับบริการ หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทที่มีกฎหมายกำหนดองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย 

 

พนักงาน หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้าง​​ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของผู้รับบริการ และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย

 

ในกรณีที่ผู้รับบริการมีความประสงค์ให้หน่วยบริการให้การรักษาพยาบาลแก่พนักงานเป็นเงินเชื่อ โดยให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับบริการโดยตรง ให้ผู้รับบริการยื่นคำขอต่อหัวหน้าหน่วยบริการ

 

เมื่อหน่วยบริการให้บริการรักษาพยาบาลแก่พนักงานหรือผู้เอาประกันภัยเป็นเงินเชื่อแล้ว ให้ผู้รับบริการชำระค่ารักษาพยาบาลให้แก่หน่วยบริการเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือชำระผ่านธนาคารสถาบันการเงินนิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการธุรกิจในลักษณะธุรกิจการบริการรับชำระหนี้แทน หรือด้วยเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ต หรือระบบอื่นๆ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising