×

อนุทิน ลงนามรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่ พร้อมคืนสิทธิ์หมอพื้นบ้านกว่า 3,000 คน

07.08.2019
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

เมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงนามรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 ให้หมอพื้นบ้านที่ได้รับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จำนวน 3,986 คน เป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จนกว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ ซึ่งมีอายุหนังสือรับรอง 4 ปี โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักการตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่

 

“ขอบคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านที่ช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณ ช่วยประชาชนให้พ้นจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพดีขึ้น” อนุทินกล่าว

 

อนุทิน ชาญวีรกูล

 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านที่ได้จดแจ้งจำนวน 60,343 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562) ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและขึ้นทะเบียนภายในจังหวัด โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้างการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแบบพึ่งตนเองได้อย่างสะดวกและชัดเจน 

 

อนุทิน ชาญวีรกูล

 

รวมถึงยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังคนรุ่นหลังให้ความร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในระดับพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้กลไกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้หมอพื้นบ้านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories