×

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจี้ กสทช. เปิดข้อมูลช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมช่วงโควิด-19 ขอยึดประโยชน์ประชาชน

04.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 มิถุนายน) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทำหนังสือส่งถึง ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ลงนามโดย วิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเนื้อหาในหนังสือระบุดังนี้

 

ตามที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณะว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ได้ยื่นเรื่องต่อ กสทช. ขอให้มีการขยายและเพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการฯ ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า กสทช. มีรายได้จากการจัดสรรและบริหารคลื่นสัญญาณโทรคมนาคม ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศและประชาชน รายได้ที่เกิดขึ้นย่อมนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และเมื่อมีส่วนเกินก็ต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้พัฒนาบ้านเมือง แต่ขณะนี้ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ การกินอยู่ และประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบาง ทั้งเด็ก คนชรา คนพิการ และคนยากจน ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยเงินทั้งในงบประมาณและเงินกู้ที่ต้องจัดหามาเฉพาะกิจ ซึ่งจะกลายเป็นหนี้สาธารณะผูกพันต่อไป

 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเรียนว่า ในการที่ กสทช. จะพิจารณาลดค่าตอบแทนต่างๆ ตามสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ขอให้พิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นของทุกๆ ฝ่าย และความช่วยเหลือที่ธุรกิจเอสเอ็มอีได้รับจากรัฐบาล ที่สำคัญคือความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนและ กสทช. พึงได้รับ ไม่เพียงแต่ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการเท่านั้น

 

ทั้งนี้ขอความกรุณา กสทช. เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน โปร่งใส ถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ กสทช. ให้การช่วยเหลือไปแล้ว และหากมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่ขอมา ได้ใช้ข้อมูลใดประกอบการพิจารณาและผลการพิจารณาตามที่ผู้ให้บริการขอมา เช่น ระยะเวลา ประเภท และมูลค่าของผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับ พร้อมแสดงข้อมูลที่บ่งบอกถึงประโยชน์ที่ประชาชนและ กสทช. จะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ทาง กสทช. ได้ชะลอการชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว 

 

แต่ล่าสุดผู้ให้บริการโทรคมนาคมอ้างว่ายังไม่เพียงพอ โดยได้เข้ายื่นหนังสือถึงฐากรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขอให้ กสทช. พิจารณา และออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นคราวๆ ปรับลดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระรายปี และขอชะลอการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการ ซึ่งทาง กสทช. จะเสนอให้อนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมพิจารณาเพื่อเสนอบอร์ดต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising