×

สภาเศรษฐกิจโลกเปิด 5 อันดับความเสี่ยงทำธุรกิจไทยปี 2562 ‘เศรษฐกิจฟองสบู่-ความล้มเหลวรัฐบาล’

14.11.2019
 • LOADING...
เศรษฐกิจโลก

พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เปิดเผย รายงานความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการทำธุรกิจทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยมีการจัด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 

 1. เศรษฐกิจฟองสบู่ 
 2. ความล้มเหลวของรัฐบาล 
 3. การโจมตีทางไซเบอร์ 
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ 
 5. ความไม่มั่นคงทางสังคม

 

ทั้งนี้ถือว่าสอดคล้องไปกับการจัดความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งมี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ 

 

โดยจากรายงานการศึกษาดังกล่าว พบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 7 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศสและอินเดีย (ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตรวมคิดเป็น 60% ของการผลิตโลก) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 รวมทั้งหนี้สาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่ 225% ของ GDP โลก 

 

ปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการเงินสาธารณะในทุกภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อความเสี่ยงในด้านอื่น อาทิ การจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน เป็นต้น

 

“ในปี 2562 คาดการณ์ว่าโลกจะมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกในวงกว้าง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย และความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้แต่ละภูมิภาคมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคจะสามารถดำเนินการในมุมมองที่แตกต่างและเติมเต็มการแก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถแก้ไขได้” พิมพ์ชนกกล่าว

 

โดยสภาเศรษฐกิจโลกได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรก ได้แก่

 

 1. วิกฤตทางการเงิน
 2. การโจมตีทางไซเบอร์ 
 3. ภาวะการว่างงาน 
 4. วิกฤตราคาพลังงาน 
 5. ความล้มเหลวของรัฐบาล 
 6. ความวุ่นวายทางสังคม 
 7. การโจรกรรมข้อมูล 
 8. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 
 9. การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 
 10. เศรษฐกิจฟองสบู่

 

ทั้งนี้ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising