×

หม่อมเต่ายืนยัน ไทยคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคน ยึดหลักมาตรฐานสากล หลังถูกอเมริกาตัด GSP

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2019
  • LOADING...
สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP)

วันนี้ (27 ตุลาคม) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือหม่อมเต่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน กรณีสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ของไทยในอีก 6 เดือน โดยอ้างว่า ประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากลได้นั้น

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองแรงงานทุกคน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการดำเนินงานทำให้ประเทศไทยอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (Significant Advancement) ของสถานการณ์การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังได้ปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจาก Tier 2 Watch List มาเป็นระดับ Tier 2 สหภาพยุโรป หรือ EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU

 

การรับรองอนุสัญญาฯ ต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)​ กระทรวงแรงงานได้ให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมปี 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ 1930 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

รวมทั้งยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานภาคประมง 2007 ต่อ ILO เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงให้ได้รับสิทธิด้านสุขภาพ ประกันสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ 

 

ขณะเดียวกันยังได้พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อ ครม. และกฤษฎีกา รวมทั้งรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย 

 

กระทรวงแรงงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ILO เพื่อให้การดูแลคุ้มครองแรงงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising