×

สภาลงมติ ‘รับหลักการ’ ร่างกฎหมายงบประมาณ 68 วาระ 1 ภูมิธรรม ‘ตัวแทนรัฐบาล’ กล่าวขอบคุณ ไม่สนคำถากถางฝ่ายค้าน

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2024
 • LOADING...

วานนี้ (21 มิถุนายน) เวลา 22.00 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินรวม 3.75 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 311 เสียง ไม่เห็นด้วย 175 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา 72 คน 

 

ทั้งนี้ มีสัดส่วนคณะรัฐมนตรี 18 คน พรรคการเมืองทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล 16 คน, พรรคเพื่อไทย 15 คน, พรรคภูมิใจไทย 8 คน, พรรคพลังประชารัฐ 5 คน, พรรครวมไทยสร้างชาติ 4 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน รวมทั้งพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ และพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 1 คน

 

รายชื่อกรรมาธิการงบประมาณปี 2568 ทั้ง 72 คน มีดังนี้

 

คณะรัฐมนตรี

 

 1. พิชัย ชุณหวชิร
 2. จักรพงษ์ แสงมณี
 3. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
 4. มนพร เจริญศรี
 5. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 6. พงศกร อรรณนพพร
 7. พิษณุ หัตถสงเคราะห์
 8. ชาดา ไทยเศรษฐ์
 9. นันทนา สงฆ์ประชา
 10. อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
 11. อลงกต มณีกาศ
 12. กุลวลี นพอมรบดี
 13. ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
 14. ไผ่ ลิกค์
 15. วราเทพ รัตนากร
 16. ซูการ์โน มะทา
 17. วสวรรธน์ พวงพรศรี
 18. เฉลิมพล เพ็ญสูตร

 

พรรคก้าวไกล 

 

 1. ศิริกัญญา ตันสกุล
 2. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์
 3. วรภพ วิริยะโรจน์
 4. ศุภโชติ ไชยสัจ
 5. ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
 6. ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์
 7. อิทธิพล ชลธราศิริ
 8. ภคมน หนุนอนันต์
 9. ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
 10. เอกราช อุดมอำนวย
 11. รักชนก ศรีนอก
 12. สหัสวัต คุ้มคง
 13. วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
 14. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
 15. วีระ ธีระภัทรานนท์
 16. วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา

 

พรรคเพื่อไทย 

 

 1. ทรงยศ รามสูต
 2. จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
 3. วรุฒ ศิริวุฒิ
 4. พัฒนา สัพโส
 5. วัชรพล ขาวขำ
 6. วิรัช พิมพะนิตย์
 7. พชร จันทรรวงทอง
 8. โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
 9. ธเนศ เครือรัตน์
 10. ธัญธารีย์ สันตพันธุ์
 11. วรวงศ์ วรปัญญา
 12. พนม โพธิ์แก้ว
 13. อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 14. สุรเกียรติ เทียนทอง
 15. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

 

พรรคภูมิใจไทย

 

 1. เอกราช ช่างเหลา
 2. ภราดร ปริศนานันทกุล
 3. พลพีร์ สุวรรณฉวี
 4. ผกามาศ เจริญพันธ์
 5. อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
 6. กิตติชัย เอ่งฉ้วน
 7. สุขสมรวย วันทนียกุล
 8. วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

 

พรรคพลังประชารัฐ

 

 1. องอาจ วงษ์ประยูร
 2. วิริยะ ทองผา
 3. อนุรัตน์ ตันบรรจง
 4. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
 5. อามินทร์ มะยูโซ๊ะ

 

พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

 1. วิชัย สุดสวาสดิ์
 2. จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
 3. ปรเมษฐ์ จินา
 4. พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

 

พรรคประชาธิปัตย์

 

 1. พิทักษ์เดช เดชเดโช
 2. วุฒิพงษ์ นามบุตร
 3. ร่มธรรม ขำนุรักษ์

 

พรรคชาติไทยพัฒนา

 

 1. อนุรักษ์ จุรีมาศ

 

พรรคประชาชาติ

 

 1. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์

 

พรรคไทยสร้างไทย 

 

 1. ฐากร ตัณฑสิทธิ์

 

ภูมิธรรม ‘ตัวแทนรัฐบาล’ ขอบคุณสภา ไม่สนคำถากถางของฝ่ายค้าน

 

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่รัฐบาลเสนอ 

 

ภูมิธรรมเน้นย้ำว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

รวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศผ่านการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบนการพัฒนา 6 พื้นฐานสำคัญ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

 

ภูมิธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

 

สำหรับความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันอภิปราย ในนามของรัฐบาลขอน้อมรับ และขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่รัฐสภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งขึ้น นำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ โดยไม่ขอรวมวาทกรรม การพูดจาถากถาง หรือด้อยค่า เพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประเทศและรัฐบาล

 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้นัดให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นัดแรก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising