×

ประวิตร เร่งขับเคลื่อนกิจการอวกาศแห่งชาติ ย้ำช้าไม่ได้ ไม่ให้เสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (19 สิงหาคม) เวลา 10.00 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/65 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ เพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจการอวกาศแห่งชาติ โดยมี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมประชุมด้วย

 

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 6 คณะ สนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าที่สำคัญของการจัดทำนโยบาย และแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. … การดำเนินงานของศูนย์ประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถให้รองรับการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายการดำเนินโครงการดาวเทียมแห่งชาติ ที่มุ่งภารกิจด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ

 

ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นระดับความพร้อมและโอกาสการดำเนินงานของประเทศไทยใน 3 ระดับ รวมทั้ง (ร่าง) นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการดาวเทียมแห่งชาติ โดยมอบให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำรวจความต้องการใช้งานดาวเทียมเชิงลึกของหน่วยงานต่างๆ 

 

พล.อ. ประวิตรได้ย้ำว่า พ.ร.บ.กิจการอวกาศของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการวางอนาคตกิจการอวกาศของประเทศ และเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ สามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน การจัดทำแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ จึงต้องให้ความสำคัญครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และต้องกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดให้ชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

 

พล.อ. ประวิตรย้ำอีกว่า การประสานงานและความร่วมมือกันพัฒนากิจการอวกาศของไทย จึงมีความสำคัญยิ่งที่ต้องร่วมมือกัน โดยไม่สามารถช้าได้ จึงต้องเร่งรัดขับเคลื่อนดำเนินการไม่ให้ไทยสูญเสียโอกาสและศักยภาพการแข่งขัน พร้อมทั้งขอให้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising