×

สหภาพการบินไทยไม่เห็นด้วยลดสัดส่วนการถือหุ้น ก.คลัง ขอคัดค้านจนถึงที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
18.05.2020
  • LOADING...

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนของสหภาพแรงงานฯ ในเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความว่า 

 

จากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยมาโดยตลอด และได้รับทราบข้อมูลล่าสุดของแผนฟื้นฟูฯ ที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอ คนร. มีการพิจารณา 2 ประเด็นหลักคือ

 

  1. เสนอให้บริษัทการบินไทยใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งบรรจุอยู่ในกฎหมายล้มละลายโดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลางเป็นทางเลือกในการฟื้นฟูบริษัทฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในประเด็นนี้จะส่งผลดีกับบริษัทการบินไทยที่จะฟื้นฟูได้จริง และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลกำไรดีกว่าเดิม

 

  1. ประเด็นที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยกระทรวงการคลังลง 2% นั้น สหภาพฯ ขอแสดงจุดยืนคัดค้านตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในประเด็นนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 

2.1 บริษัทการบินไทยกำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการโดยกระบวนการทางศาล ดังนั้นการที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในเวลานี้อาจส่งผลให้เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านการร้องขอต่อศาลในการขอฟื้นฟูกิจการโดยอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายล้มละลายได้ เนื่องจากการที่บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้และ/หรือขอกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหนี้และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ได้ก็โดยอาศัยสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในช่วงที่บริษัทฯ กำลังจะเข้าแผนฟื้นฟูฯ จึงเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ในสายตาของเจ้าหนี้และนักลงทุน

 

2.2 การลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลงเหลือต่ำกว่า 50% จะส่งผลทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543) ซึ่งจะส่งผลทำให้พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในช่วงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งในแผนฟื้นฟูฯ จะต้องมีการปรับลดพนักงาน ลด หรือยุบบางตำแหน่งงาน รวมถึงลดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ บางประการของพนักงาน ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในช่วงนี้จึงอาจทำให้ถูกมองได้ว่ารัฐไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานตามวิถีทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกจ้าง

 

สหภาพฯ จึงไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง และจะคัดค้านจนถึงที่สุด


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย

18 พฤษภาคม 2563

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories