×

Neil Shearing

ตราสารหนี้
3 ตุลาคม 2022

รัฐบาล-เอกชนทั่วโลก เตรียมแบกต้นทุนการออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์

รัฐบาลของแต่ละประเทศและบริษัททั่วโลกกำลังเผชิญกับต้นทุนจากการรีไฟแนนซ์ตราสารหนี้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นรวมกันถึง 1.01 ล้านล้านดอลลาร์ จากการที่ผู้ออกตราสารหนี้เหล่านี้มีแนวโน้มจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันอีกราว 1.56%    ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวอิงจากการคำนวณของ Bloomberg ซึ่งติดตามตราสารหนี้มูลค่ารวม 65 ล้านล้านดอลลาร์...

Close Advertising