×

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

24 มิถุนายน 2018

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 91 ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จออกรับการถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าถวายสักการะโดยไม่ต้องลงทะเบียนถึงวันที่ 25 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น....
29 พฤษภาคม 2018

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก ขอเจริญสติ รู้เท่าทันตนเอง

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่พระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชฯ มีใจความว่า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า   ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว นอกจากพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าจักได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ ยังเป็นวา...
1 มีนาคม 2018

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า   ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า ‘จาตุรงคสันนิบาต’ กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพรี...
29 ธันวาคม 2017

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561 ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อเทอญ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อเทอญ ขออำนวยพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพ...

X
Close Advertising