×

กรรมการ STARK ลาออกอีก 3 ราย รวม ‘สมชัย สวัสดีผล’ ที่นั่งตำแหน่งประธานบอร์ดแค่ 3 วัน

08.07.2023
 • LOADING...
กรรมการ STARK ลาออก

อภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องการลาออกของกรรมการ จำนวน 3 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

 

 1. อภิวุฒิ ทองคำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการและผลักดันให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ให้ได้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งช่วยให้ความเห็นและแนวทางในการแก้ปัญหาของบริษัทและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ได้เสร็จลุล่วงแล้ว

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

 

 1. สมชัย สวัสดีผล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

 

 1. ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาและภารกิจส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา STARK ได้แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 ดังนี้

 

 1. รับทราบการลาออกของ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล จากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

 • สมชัย สวัสดีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

 

 • มนตรี ศรีสกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เสนธิป ศรีไพพรรณ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

 • ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน สุวัฒน์ เชวงโชติ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่

 

 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิมคือ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และอภิชาติ ตั้งเอกจิต ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นอภิชาติ ตั้งเอกจิต และภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising