×

ก.ล.ต. ฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุน เรียก 38 โบรกเกอร์ถก ตรวจสอบ Naked Short Selling สั่งทบทวนแนวปฏิบัติคุมขายชอร์ต

28.11.2023
  • LOADING...

สำนักงาน ก.ล.ต. ประชุมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย ตรวจสอบ Naked Short Selling และกลไกกำกับขายชอร์ต การซื้อขายผ่าน Program Trading 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดย พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นำโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 38 แห่ง 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินการในประเด็นที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย ทั้งการใช้ Program Trading การซื้อขายด้วยความเร็วสูง รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ 

 

ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงสิ่งที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่อยู่ระหว่างการทบทวน เช่น การตรวจสอบธุรกรรม Naked Short Selling และกลไกในการกำกับธุรกรรมขายชอร์ต การซื้อขายผ่าน Program Trading เช่น การวางหลักประกัน การส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ เป็นธรรม และไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ลงทุนแต่ละประเภท

 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังขอให้ ASCO ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกในธุรกรรมขายชอร์ตให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน และสอดคล้องตามข้อสังเกตของ ก.ล.ต. เพื่อทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับต่อไป 

 

อีกทั้ง ก.ล.ต. ได้ขอให้ ASCO พิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการซื้อขายในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ลงทุน สะท้อนการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนกับอุตสาหกรรม

 

พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนโดยรวม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เดียวกันในตลาดทุน จึงเห็นว่าการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ในการกำหนดทิศทางของตลาดทุนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะนำทุกข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปกลั่นกรองและศึกษาต่อเพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ต่อไป และคาดหวังว่าจะมีการร่วมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising