×

สว. 67 : โปรดเกล้าฯ แล้ว พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. 2567

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (11 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า ‘พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567’

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (10 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำนักทะเบียนอำเภอ รวมถึงสำนักงานเขตทุกเขต เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเองเป็นวันแรก โดยมีรายงานว่า มียอดรวมผู้มาขอใบสมัครทั่วประเทศรวม 1,933 คน 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising