×

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ‘ห้ามทวงหนี้’ เกิน 1 ครั้ง/วัน มีผล 21 พฤศจิกายน 2562 นี้

26.08.2019
  • LOADING...
ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้ง/วัน

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

 

1. ประกาศนี้เรียกว่า ฃ ‘ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้’ 

 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising