Menu
253159

ราชกิจจาฯ ประกาศ พกสำเนารูปถ่ายใบขับขี่ ให้ถือว่ามีใบขับขี่ติดตัว

25.05.2019
  • LOADING...
ราชกิจจา สำเนารูปถ่ายใบขับขี่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562 โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้และการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย สวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

 

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ซึ่งในมาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

 

“มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ราชกิจจา สำเนารูปถ่ายใบขับขี่

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR