×

ผลงาน 9 เดือน ปตท. กำไรลด 2.4 หมื่นล้าน

12.11.2019
  • LOADING...

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปตท. และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 538,437 ล้านบาท ลดลง 11.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จํานวน 67,697 ล้านบาท ลดลง 29.6% จากปีก่อนที่ทำได้ 96,138 ล้านบาท

 

สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี ปตท. และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,659,633 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 1,718,738 ล้านบาท โดยมี EBITDA จํานวน 222,024 ล้านบาท ลดลง 64,929 ล้านบาท หรือ 22.6% จาก 286,953 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยกําไรสุทธิจํานวน 75,505 ล้านบาท ลดลง 24,641 ล้านบาท หรือลดลง 24.6%

 

สาเหตุหลักจากผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นปรับลดลง ตามส่วนต่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปกับน้ํามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงกําไรจากสต๊อกน้ํามันที่ปรับลดลง และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลง 

 

เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการดําเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ตามกําไรขั้นต้นที่ลดลงจากราคาขายตามราคาอ้างอิงปิโตรเคมีที่ปรับลดลงมาก ในขณะที่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น

 

ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. มีค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่รวม 4,190 ล้านบาท และค่าตัดจําหน่ายสํารวจของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 1,933 ล้านบาท 

 

สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 กันยายน 2562 มีสินทรัพย์รวม 2,419,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ของ GPSC และการเข้าซื้อกิจการ Murphy ของ PTTEP ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,130,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 650,474 ล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories